To Macgregor Index

To Land

Rotuman Custom as told to Gordon Macgregor in 1932
from notes archived at
Bishop Museum, Honolulu, Hawai'i

Lists of Sau & Mua

On Kauratag ne Fupug ne Sau e Rotuma

Nataniela

Jotama

Samsoni

Anonymous

Emose Rima

1

Lapatemasui

Laptemasui

Laptemasui

Laptemasui

Laptemasui

2

Tuitupu

Tuirotuam

Tuitupu

Tuitpu

Tu'rotuam

3

Saparere

Titapua

Saparere

Saporere

Titupta

4

Mameata(1)

Saprer

Muamea(15)

Muamea(22)

Saprer

5

Muatoirere

Muamea

Muatorere

Muatoirere

Muameata

6

Ipiuri

Muatörer

Ifuri

Ipiuri

Muatorere

7

Ifituga

Ifuiri

Ifituag

Ifiluga

Ifuri

8

Fisaitu

Iftuag

Fesaitu

Fesaitu

Iftuag

9

Niua

Fesait

Niua

Niuta

Fesaitu

10

Saurotuma

Niuta

Saurotuam

Saurotuma

Niueta

11

Tafaki

Saurotuam

Tafaki

Tafaki

Saurotuam

12

Muamea

Tafak Aptasok

Muamea

Muamea

Tafaki

13

Tukumasui

Tukmasui

Tukmasui

Tukumasui

Tukmasui

14

Sauhani(2)

Sauhani

Sauhani(16)

Sauhani(23)

Sauhani

15

Kaurifanua

Kaurufonua

Kaurefenua

Kaurufanua

Kaurefenua

16

Riamkau

Riamkau

Rikau

Rikau

Riamkau(32)

17

Kaufose

Kaurofös

Kaurufos

Kaurufose

Kaufos

18

Taio

Taio

Taio

Taio

Taio

19

Fonomanu

Fonman

Fonman

Fonmanu

Fonman

20

Varomua

Varomua

Varomua

Varomua

Varomua

21

Tiu

Tiu

Tiu

Tiu

Tiu

22

Marafu-Kauat

Maraf

Kauat

Kauata

Maraf

23

Irava

Irav

Maraf

Marafu

Irav

24

Tokoara

Tokoar

Irava

Irava

Tokoar

25

Asesekava

Asekav

Asekava

Tokoara

Asedava

26

Mariseu

Marseu

Murseu

Asekava

Marseu

27

Sakanane

Sakmän

Sakman

Maruseu

Sakman

28

Tausia

Puermanafuia

Tausia

Sakamane

Puremanfiua

29

Sautupuak

Tausia

Sautapuak

Tausia

Tausia

30

Paka

Suakmas

Pak

Sautapuaki

Sukmas

31

Ravak

Sautupuak

Ravak

Paka

Sautapuaki

32

Tokoniua

Pak

Tokaniua

Ravaka

Pak

33

Titofag

Tokaniua

Titofag

Tokainiua

Tokaniua

34

Irava

Titofag

Irava

Titofaga

Titofag

35

Ravak

Irav

Ravak

Irava

Irava

36

Tua-Oajo

Ravak

Tua'ojo

Ravaka

Ravak

37

Gagafag

Tua

Gaogaofag

Tua Ojo

Firikitu'a

38

Fatafesi

Gaogaofag

Fatafes

Gaogaofaga

Gaogaofag

39

Fatenefau

Fatafes

Fuatnefau

Fatafesi

Fatfes

40

Vuna

Fuaoj

Vuan

Fuatonefau(24)

Tua'ofo

41

Fatafesi

Fonman

Fatafes

Vuna

Fonman

42

Tamanava

Fuatuefau

Toemanav

Fatafesi

Fuatnefau

43

Solovalu

Vuan

Solval

Toemanava

Vuan

44

Riamkau

Fatafes

Riamkau

Salovalu

Fatfes

45

Tirasoko

Toemanav

Tirsoko

Riamkau

Taimanava

46

Otorovao

Solval

Otorvao

Tirasoko

Solvala

47

Ragafua

Riamkau

Ragafua

Otoronao

Riamkau

48

Vaurasi

Tiarsok

Kauris

Ragafua

Tiarsoko

49

Vavaoti

Otorevao

Vav'ot

Kaurasi

Atorovao

50

Ufat

Ragafuat

Uafta

Vavaoti

Rafuat?

51

Patipat vavahina

Kauras

Patipat
vavahina

Uafata

Kauras

52

Furisefaua

Vavöt

Fürsefaua

Patipat
vavahina

Vavaot

53

Tirotorava

Mafta

Tirotorava

Furisefaua

Uafta

54

Marafu

Patpati
vavhina

Maraf

Tuirotarava

Patipat
vavahina

55

Pogisemose

Garagsau

Pögsemao

Marafu

Garagsau

56

Tarupea

Fursefaua

Tiarufea

Pogisemao

Fursefaua

57

Sukamaso

Tuirotorav

Suakmasi

Tiarupea

Tirotorava

58

Mua

Maraf

Mana

Sukamasa

Maraf

59

Kausirafe

Pögsemao

Kausiriaf

Mana

Pofsemao

60

Toporotu

Tarupea

Tuipurot

Kausiriafe

Tiarufpea

61

Tokaniua

Kausiriäf

Tokaniua

Tuipurotu

Kausiriaf

62

Garagasau

Suakmaas

Garagsau

Tokainiua

Suakmas

63

Fakarufono

Tavo

Fakraufon

Garagasau

Tavo

64

Matagatage

Tipurot

Matagitagi

Fakarogafono

Tupurot

65

Manava

Sokoagtau

Manava

Motagitagi(25)

Sokagtau

66

Sokagatau

Mou

Sokagtau

Manava

Mou

67

Vavaoti

 

Vav'ot

Sokogaitu

Maragitagi

68

Tavao

Tavo

Vavaoti

Manav

69

Vaimanoko

Vaimomok

Tavo

Vava'ot

70

Katoagatau (2)

Katoagtau (17)

Vaimomoko

Vaimoniok

71

Kautane

Kautari

Katoaga (26)

Katoagtau

72

Fonogarotoi

Fonagrotoi

Kautane

Kautan

73

Tiporotu

Tuipurot

Fonogarotoi

Fonoagrotoi

74

Fonmanu (4)

Fonman (18)

Tuiporotu

Faksiridau

75

Tiu (5)

Tui (19)

Fonomanu (27)

Fonman

76

Sarsartau

Sarsartau

Tiu (28)

Tiu

77

Taipo

Taipo

Saarasotau

Ufiamorat

78

Kauika

Kauiki

Taipo

Taipo

79

Faoriro

Forauririo

Kauika

Kaueko

80

Farapapau

Farpapau

Forauriro

Maraf

81

Saurorota

Sauroro

Farapapau

Sauror

82

Ufamarata

Ufamorat

Sauroro

Soasoatau

83

Sarasortau(6)

Sarsartau(20)

Ufamorata

Teau

84

Teau

Teau

Saarasotau(29)

Ufiagat

85

Ufagatau

Ufag'at

Teau

Kavsakmua

86

Kavasakamua

Kavasakmua

Ufiagatu

Sarsartan

87

Saurativa

Saumativa

Kavasakemua

Taiku

88

Fotoafuru

Fotugfuru

Saumativa

Fatuagfur

89

Fonomanu

Fonmanu

Fotugafuru

Kaunofoak

90

Jimi

Jimi

Fonomanu

Fakmurkatoag

91

Varea

Vasea

Jimi

Saukan?

92

Ravak

Ravak

Varea

Ravak

93

Maraa

Mora'

Ravaka

Mora'a

94

Fonomanu

Fonmanu

Moraa

Fonman

95

Vasea

Vasea

Fonmanu

Fatafes

96

Tavo

Tavo

Vasea

Kauturuaf

97

Sokagaitu (7)

Sokagaitu

Tavo

Sokagaitu

98

Ragafua (8)

Ragfua

Sokogaitu

Ragfua

99

Irava (9)

Irarav

Ragafua

Irava

100

Hanifiro- Asoatemuri (10)

Hanfiro ne Asoatemur

Irava

Asoatemur

101

Tuipenau (11)

Tuipenau

Hanfiro (30)

Tuipenau

102

Tigarea (12)

Tiugarea

Tuifenau

Tiugarea

103

Vasea

Vasea

Tigarea

Vasea

104

Maraia (13)

Marasia

Vasea

Togfutia

105

Suakamasa (14)

Sukmasta

Marasia

Marasia

106

Sukmasta (21)

Sukumasa

Sukamas

107

Sukumasa (31)

(1) ka Nohoaki e Sahoa
(2) Ma fupu (Huf ia Rotum), Mua, la ree se Sau, e ava on Sau Haniteisi
(3) Ka reia pelu te Saukamo, 1844
(4) Ka reia pelu te Pepjei, 1848
(5) Ka reia pelu te Malhaha (1848)
(6) Ka reia pelu te Lopta (1858)
(7) fa ne Noa'tau
(8) fa ne Itu'muta
(9) fa ne Savlei
(10) fa ne Malhaha
(11) fa ne Itu'muta
(12) fa ne Losa
(13) Marasia Tagafutie; fa ne Tuakoi
(14) Fa ne Malhaha ka reia pelu te Gasava 1871 Ma aofi se Marafu e Noa'tau ka reia pelu te Faguta 1878;
Teisi on fakamuriga ne sau e Rotuma
(15) 'on ava ka nohot e Sahoai Noa'tau i
(16) e Vakai, ma mue ta la agaia Sau
(17) Pelut e 1844
(18) Pelut e Pepjei pel susunu ta
(19) ka Pelut e fa ta e Malhaha
(20) 'on ava ka pelut e Huo 1858
(21) 'on ava ka pelut - e Gasava e Motusa; Feb 28, 1871
(22) 'on ava ka noho te Sahoa
(23) te vakai muet agai matalu re ia sau
(24) makiga on Fafe
(25) ne Matagataga
(26) tou ka pelu te Savakamo
(27) ka pelu te Pepjei pelu susunu ta
(28) pelu te pa ta Malhaha
(29) ka pelu te Lopta e Huo
(30) fa esea on asa rua
(31) ka pelu te gasava e fau 1871 (Following last sau--asa ne hula ne aso teimamafua e ava ta e atumotu teisi Rotuma on ? Kasave ne Kasafe
(32) According to Peamono, Riamkau was the first to reign for six months only

Liste des grands chefs, des Sau et des Mua en regard (From records of Fr Trouillet)

Grand Chef

Sau

Tafi

Hanua

Mua

Hanua

1 Raho

Il n'yaavait pas

Maive

Malhaha

2 Tokaniua

Iftuag

Malhaha

Fasieta

Noa'tau

Saurotuam

3 Fuge

Tofaki

Itumuta

Muamea

Malhaha

Tukimasui

Malhaha

4 Kaurfonua

1 Sauhani

Pepjei

Taumato

Pepjei

2 Muriraki

Pepjei

Taumato

Pepjei

3 Aferaki

Pepjei

Taumato

Pepjei

5 Safoak

4 Kaurfonua

Noa'tau

Taumato

Pepjei

5 Riamkao

Noa'tau

Taumato

Pepjei

6 Savoiat

6 Kaurfose

Noa'tau

7 Toio

Noa'tau

8 Fonemon

Noa'tau

9 Varomua

Noa'tau

10 Toifu

Noa'tau

11 Tui

Noa'tau

12 Malafu

Noa'tau

7 Olil

13 Paua

Gasav

14 Kauata

Aga

15 Irava

Savlei

16 Tausia

Oinafa

17 Aikava

Oinafa

18 Morseu

Noa'tau

8 Fer

19 Fiue

Pepjei

20 Tereu

Itumuta

21 Tua

Malhaha

9 Tuipurotu

22 Sokmen

Oinafa

Muaroe

Oinafa

23 Pora

Oinafa

Fafulagi-
Lanapu?

Oinafa

10 Tokaniua

24 Tuakmaso

Oinafa

Po

Oinafa

25 Fagrogfou

Oinafa

Po

Oinafa

26 Nakaora

Oinafa

Po

Oinafa

11 Tuitafaga

27 Tuitafaga

Saukama

Po

Saukama

12 Irava

28 Irava

Malhaha

Po

Malhaha

29 Tuaoje

Malhaha

Konao

Malhaha

30 Olfiri

Itu'ti'u

Konao

Malhaha

31 Tokoara

Noa'tau

Konao

Malhaha

32 Oftiri

Itu'ti'u

Konao

Malhaha

33 Iravagogofog

10

Motusa

Konao

Malhaha

34 Fatafesi

10

Gasav

Konao

Malhaha

13 Konao

35 Fonemon

9

Malhaha

36 Vuna

11

Itu'ti'u

Tokoara

Itu'tiu

37 Fatafesi

1

Savlei

Tepa

Savlei

14Tuasolvol

38 Varomua

1

Savlei

Tepa

Savlei

39 Manava

1

Malhaha

Tavo

Malhaha

40 Tuasolvol

2

Lepograsi

Aitu

Pepjei

41 Riamkao

1

Juju

Aitu

Juju

42 Fatafesi

1/2

Pepjei

Aitu

Pepjei

15 Riamkao

43 Tiarsok

2

Juju

Aitu

Juju

44 Alervao

3

Pepjei-Noa'tau
Oinafa

Kausiliafa

45 Ragafuat

4

Pepjei

Teranis?

Noa'tau

46 Mora

2

Juju

Teranis?

Noa'tau

47 Vavaoti

3

Oinafa

Mamao

Noa'tau

48 Uafotse

1

Oinafa

Muamea

Noa'tau

49 Petvavion

1

Oinafa

Muamea

Noa'tau

50 Furefaua

2

Saukama

Muamea

Noa'tau

51 Tuirotorave

2

Noa'tau

Kavsakinua

Noa'tau

52 Irava

1

Oinafa

Kavsakinua

Noa'tau

53 Magavo

1

Pepjei

Mamao

Noa'tau

54 Sokmen

1

Pepjei

Mamao

Noa'tau

55 Tuatoko

1

Saukama

Mamao

Noa'tau

56 Mou

2

Oinafa

Faiefe

Noa'tau

57 Kauliafe

1

Oinafa

Tiarsok

Noa'tau

58 Tupurotu

2

Oinafa

Tiarsok

Noa'tau

59 Tokaniua

2

Pepjei

Tiarsok

Noa'tau

60 Garagsau

3

Noa'tau

Moaeaea

Noa'tau

61 Malafu

1

Pepjei

Riamkao

Noa'tau

62 Matagtag

2

Saukama

Riamkao

Noa'tau

63 Tuivaive

1

Saukama

Riamkao

Noa'tau

64 Sokagtau

2

Saukama

Fafulagi

Noa'tau

65 Vavaoti

1

Pepjei

Foiafies

Noa'tau

66 Sautiak

2

Pepjei

Tagfuat

Noa'tau

67 Voimonoko

1

Pepjei

Tagfuatmaro

Noa'tau

16 Kausiliafe

68 Katoagtau

5

Saukama

Tagfuatmaro

Noa'tau

69 Jayteg

3

Oinafa

Fesaitu

Noa'tau

70 Fonagrotoi

2

Pepjei

Fakeasfonega

Noa'tau

71 Tuipurotu

2

Pepjei

Malafu

Noa'tau

72 Fonemon

3

Pepjei

Ragafuat

Noa'tau

73 Uaf

1

Malhaha

Muaror

Noa'tau

17 Riamkao

74 Tiu

1

Juju

Muaror

Noa'tau

75 Tuatoko

2

Noa'tau

Foi

Noa'tau

76 Toipo

2

Noa'tau

Lorogmarei

Noa'tau

77 Kauiak

2

Noa'tau

Riamkao

Noa'tau

78 Urakmata

1/2

Pepjei

Riamkao

Noa'tau

79 Malafu

1/2

Pepjei

Riamkao

Noa'tau

80 Ravaka

1

Saukama

Tuilakepa

Noa'tau

81 Ufamorat

4

Saukama

Simontafa

Noa'tau

82 Irava

2

Pepjei

Formantiu

Noa'tau

18 Malafu

83 Teao

5

Noa'tau

Masia

Noa'tau

84 Ufagatu

1

Noa'tau

Masia

Noa'tau

85 Kavsakmua

1

Pepjei

Masia

Noa'tau

86 Taumativa

1

Juju

Vunamafua

Noa'tau

87 Fogogfuru

2

Juju

Vunamafua

Noa'tau

88 Kaumufuak

1

Noa'tau

Ofa

Noa'tau

89 Folorita

1

Noa'tau

Ofa

Noa'tau

90 Varea

1

Pepjei

Toipo

Noa'tau

91 Ravaka

1

Pepjei

Muamea

Noa'tau

92 Vertermaoi

2

Saukama

Muamea

Noa'tau

93 Fonemon

1

Savlei

Lagelkol

Noa'tau

94 Fatafesi

1

Noa'tau

Lagelkol

Noa'tau

95 Kautoluafe

1

Lopta

Lagelkol

Noa'tau

96 Sokagaitu

2

Motusa

Lagelkol

Noa'tau

97 Muakletau

1

Tuakoi

Lagelkol

Noa'tau

98 Irava

2

Malhaha

Raimunde

Noa'tau

99 Asoatemuri

1/2

Itumuta

Raimunde

Noa'tau

100 Urakmata

1

Feavai

Raimunde

Noa'tau

101 Tifarea

1

Malhaha

Raimunde

Noa'tau

102 Vasea

1

Salvaka

Raimunde

Noa'tau

103 Tagfutia

1

Savlei

Faiefe

Noa'tau

104 Suakmano

1

Malhaha

105 Varea

1

Feavai

To Macgregor Index

To Land