Tautoga for Paul Manueli and Lydia

SUA (1)
TU'NOA SIO SE 'ONA AVA
ATIA KAE TOTO MA KURA
KAPKAP TULAG 'E LALOGA VAS
TORE SAHO'A NAU MA MAN
SUA (2)
NAMEA KOMENE SE RATU SUKUNA
FA SAUA MAURI LA JAUJIA
LEWA TAUMADA VAKATURAGA
PAUL MANUELI LA 'E SANHUST TA
TIAP HE (1)
HONOURABLE MINISTER
PAUL MANUELI MA LYDIA
TARI VAHIA LIO 'ON GAGAJA
LEUMEA LA SAEA MANE'A
TELA'A MA TE SA'SA'A
'ON GAGAJ FA MA HAINA
NE MAFHANUA

TIAP HE (2)
NOA'IA 'E MAURI, TORE NE SAHO'A MA HAGATA
TE A'VARVARE SE HUA'I NE MAFAHANUA
HUGA SIRERE, ROGROGO NE 'OMUAR GARUE
FA SAUA TALENE, LYDIA HAIASOAGA PUMUE
SOA GAGAJA SE FEK
'OTOMIS RIRIFA PO PAU LA FESNO'
KINDLY BEAR WITH US AS OUR
HOMAGE IS MEANT TO BE FACETIOUS
MAK TAKTAKI
SUA NE 'UA'UA'AKI MOTE'IS --- SE EA SAU PAUL MANUELI
MA 'ONA RADINI --- SE SIKSIK NE 'OS HANUA MOTE'ISI
FA SAU RAVA 'E RAKO MA 'INEA --- 'OJ'AK NE FUAG LAMLAMA
'E FITI 'ON FU'AGA --- PUREA KAUPEL NE MATANITU TA
GAGAJ MARU KA 'INEA 'E FAEFAEGA ---HUAG MA'AT MA HAITAUAG
SE FUAG FAK MINISTER --- SUH A'NOA MA FAKAG 'E PALIMENTA