To home page

Rotuman words to Isa Lei


Isa Lei

1) Isa Isa 'otar haiuliga karau
Ou 'omus la la'o mafa kalua 'e tanu
Ou 'omus api karau gou amis hea' ka katukatu
La äe aus la fu'sio la noh pau

Chorus:

helava ne, 'os hanue
rogo lelei ne 'oris garue
kalua 'e, hanisi ne
gagaja la 'utuen se rere
asa ne 'otou hosa ne 'ai
pumuet, ne gou he'a la kele
Rotu-ma 'otou 'atumotu
helava la kele
la rogoena 'e 'oris garue

2) Pani 'e kia'a ne asoha
Fisi ma'a lelei ka helava
Rava ne mairo, kori sea ma 'aipoa
Hili kalu 'e laloga ne Rotuma

3) Tukuena 'e peau ne lala
Tae la maoena se laloga
'Otou hosa ne 'ai pumuet ka a'helava
Isalei Rotuma la gou se mao'akia