Fupu ‘e ‘os Hanua ‘e Oinafa

by Rupeni Tausia Fatiaki

Fupu ‘e ‘os hanua ‘e Oinafa
Fanau mua‘aki la ‘oro unu ma mafau hap rua
Kamat sio ‘ona rako ‘e Paptea
Ma leuof sio se Malhaha High School ta
A‘vahiag ne ‘ona rako ‘e ‘os hanua

Leumea se Suva se Lelean Memorial School ta la noh lag pa
A‘hae ho‘i se mua‘ak te ‘on o‘io‘i ma kainaga
Sapa se sere kapa 'e mijarani usu mumua la as ta la pala
Fanau kalu ‘e matiti kapu ma "paragrass" jarava

Leuafua se ri kuku la "kana"
Faraoa te‘isi ‘i‘in‘ak kikia se "dhala"
He‘ahe‘a ma se ‘os hanua ‘e rotuma
Pele rau jarava ma huene‘ai kal pora la sara
Fau rua vah sio ‘e Lelean ta ka ‘uhapa kat sara

‘Io‘io ho‘i ‘e terani te ‘i ma huga hoi ‘e pa ‘ua‘ua‘aki
Se mua'ak te ‘on o‘io‘i ma kainaga
Noh aier‘ak ‘e huga ne maur te‘is ‘eag ke maur vaohine
Ka ‘ae ‘inea ‘os temamfua ‘ea "uas ta la vilvil
Ka ‘ae ‘inea as ta tae la pala"
Ma fa te ‘ae kop la ‘or un
Ma ‘ae tae la ‘inea ‘on helava