'Atumotu Helava

 1. Atumotu helava, Husia Rua ma Afgaha
  Helava la kele, 'am kat 'es te la mere

 2. Hea' se ma ko hantei
  Ka 'itarua pae sio la faeag 'e Is Manua
  La ta se mutua
  A'hae ne 'otar huga

 3. Chorus
  Kaumaneag fa riri' mote'isi
  Reag masrag e manea' rir tini
  Pogi te'isi usa usa
  Am paesio 'e pa hanuju
  Hanuj'akia 'os temamfua
  Faeag tupua' ka sal 'e 'Atua
  Ma 'ae se ararua
  Ka gou la sok se 'au o'rua