E Terani Sapato, Ka 'On Ri Ta Hoihoi

 1. 'E terani Sapato, ka 'on ri ta hoihoi
  Manmane'a ma 'ia , mane'a fakamuri ma tore ne sau

 2. 'E mijarani ne Monre, ka ute'la garue agesea
  Pet het ta peg ma he'ahea, garue tauna 'I se ut 'Else'e

 3. Ka ha'uof se 'ate inaina, la 'ate agesea ma iria
  He'amea 'ona ma'apiga, leum ma faeag musu se 'ona faliga

 4. Isa Vono 'otou le'e hani, la'o ma rou vah se laloga ne rani
  Tore ne sau laga mafa marumaru, he'a la hanua 'ae ma hefu rani

 5. Ma la tohia 'otou re maka, se te'u ne 'otou kainaga
  Kepoi ka temoit ke sara, gagaja hanis ma la rot'akia

 6. Ka 'ona faega fakamuri, ka rante 'ia la rou
  O'ihoni hanisi ma 'utumea 'ae se gou