Fahapa Lamlama

 1. 'Ua'ak se 'aus gagaj fa
  Ne Tua'koi e Rotuma
  Garue mah ne aus re roguena
  se laloag ne Pasifika

 2. Chorus
  Fahapa lamlama
  Fahap lamlama
  Fahap lamlam ma fahapa
  Fahapa lamlam ma

 3. Voi rua, Vasera, Futurara
  Maea, Sifoga ma Ununta
  Fuag fau, Solot hao ma ofiena
  E kava kavasa e papula

 4. Futimea tanoa ta
  Parum ke 'eus kav ta la koa
  Iom ma mata' pau la 'ae se la' taparea
  Pa jon figalelei ma 'ae la 'ea