Far Ne Safu Te Papiloni

 1. Far ne safu te Papiloni
  Mal 'ai matit malmal
  'E utut ne
  Fak ke se 'is 'e Saioni

 2. Chorus
  'Is kel se as ta 'on sologa
  'Is kel se sian asoah ta
  Helav ne te 'Aitu re
  Se rante'

 3. Le' Jiut leuag 'e sal ta
  Haipoag se ma ta kau la'ogat
  Samut 'on ha'u ka jav'ak ma ra'ra'
  Rou sio gagaj te reaprepan

 4. Chorus
  Leum 'apei'aitu ma siriag
  Leum 'on kainagat ma la' a'paan
  Leum le'et ne 'eag ke 'on kainaga
  Fu' ma turua 'on ra'oga