Fupu Mukamuka 'E Laloga Ne Rotuma

By Arof Tuatoko

  1. Fupu mukamuka 'e laloga ne Rotuma
    'Ou fupu fak ke se 'akalulu ne kauta

  2. 'E avat ne 'itarua pu la kakou 'e vaitoka
    Ka as ta ifoena la solo se Solroroa

  3. Ae patipatia gou se re papatoa
    'Ae ha 'laloga ma gou pahofaki se rer
    po'oa
    Ma tae la rog kalu'akia se Fiti ma Rotuma
    Ne gou sasapoa'ia 'ae han takfua

  4. Gou a'fai ma se 'ou lio ma ta gou ou
    'Ou lio poto ma gou 'o'oro 'e 'otou koko

  5. Oilei ka sei ta 'otou kainaga 'e Rotuma
    Se fekefeke se goua le Tuatoko