Gagaj Ne Rotuma 'Inea 'Is Alalum

 1. Gagaj ne Rotuma 'inea 'is alalum
  Ma 'os temamfua a'fai faka hanuju
  Ne famori es' akia la la'o se hula

 2. Gagaj ne vasa pa noh 'e te lamalaam
  Pueris se paho la' on nohoga ta
  Fupuga ne solo ta osi ma ma'ama' a

 3. Ma oris kako ma te'ne te ho'am 'e rere
  'Ahaifere-fere ma po ma' ele 'ele
  fakarua ne puer sar sio la 'u' uen

 4. Gagaja ne mata'ua' on nohoga te rere
  Helikopta pu ma rousio se tae
  Majau ne hefu ma misini ne mere

 5. Te helavat te'isi is po ma kelekele
  Hau'I te rere gagaja ne Mereke
  Agtauena se a' nojo te sa'au tu'e