Hainoaga Fakamuri E Oinafa

 1. Hainoaga fakamuri e Oinafa
  Hanisi fua se o'i'oi ma kainaga
  Gou 'io'io ma vakai ka Rotuma la maoan
  No'omea aoga sasi, Lagi te rere

 2. Noho vae 'e laloga ne 'ahai
  Nohnoh'aki kop ma'on ava tae la vahi
  Saisai'oa se saghani 'ona mauri 'e mijarani
  Ne 'i ne 'i 'isa la noh airot'aki

 3. Asa ta pala no'omea ufe te Suva
  Haipoaga se laloga ne motoka
  Motoka ne 'af'afa hanua vasa noh helava
  Suruena se nampa-folu 'e Tamavua