Han Tei 'Otou 'Ofa Se 'Ae

Han tei otou 'ofa se 'ae kal maomao ra
'e gou
Reko 'ou aga lelei ka pumua pau
Haipoag muamua ma gou 'io ma gou
'ofa se 'ae
Faeag re utut ne 'itar la se vae

Chorus
Ae fa'ia puku ma 'ea 'ae rou vah gou
E sun ne 'otou huga gou a'hae ma gou ou
A'hae'akia 'otar haifaegaga ne fumou
Gou ou, gou ou, gou ou ma ou

Han tei gou 'inea 'ou o'o'i la feke se gou
'Iris 'ea gou fa hoa' "drugs" ta ma 'ae la
roua gou
'Otar haihai'ofaga ne 'ae 'inea sema gou
Gou ho'imea se'os hanua la noh ma
taria 'ae