Haipoag Se Feavai

 1. 'E pogi mumuet ne gou kele se 'ae
  Ko hosa-ne-'ai helava ma ta gou mae
  Ma fakarau poto ne sal tes ta gou la 'ele se 'ae
  Ma ta gou 'utuof se 'aea ko Gagaj
  Ka 'ae mus'akim 'itarua kainaga
  Fakamuri se 'itara hai'ofaga, 'itar kaumane'aga

 2. Pog-ne-ran Fol ta haipoag se Feavai
  Toomea 'ou lio ma ta gou 'ua'aki
  'Ae 'ea se goua ne 'ou 'uhlei
  'Ae tae la rou vahi
  'Otou huga hoi 'e 'ofa ka fea'aki
  Hantei 'ae la noh ma la taritari
  Pel ta la vahi ma 'itar la tauna'i
  Ma kal vae hoi'aki

 3. Gou hanisia 'e 'aea ko Gagaj
  Ma na se 'ae seru, hagkeje ma mama
  Tefakhanisiga la 'otou afaga
  Susunuget ne 'ae re se 'otou 'uhapa
  Vili se telua hun se 'aea ko Gagaja
  Ma ta gou 'ea - "vitalia noqu Marama"

 4. Kepoi ko hantei ka 'ahai ta sousou
  Faeag 'inos te'isi tae la a'moumou
  Gou 'inea ne 'ou o'o'i tae la feke se gou
  Kepoi ka iris matea 'ae ko hantei
  Vala' ma jonim 'ae la noho 'e te'i
  La a'sokoa 'otar faega 'itar re 'e Pepjei