Hula Isa Hula

 1. Hula isa hula
  Ka se 'ou a'sunuhuga
  Pansio se 'amisa 'e ran kalukalu
  'On tafa panimea se 'amisa 'e Rotuma
  Ka hula isa hante' 'ae se 'ou sararua

 2. Hula isa hula
  Ka tauag famori to
  Helav tes ta torsio ko hantei la 'on 'ou
  'E avat ne 'ae furimea 'iome se gou
  Ma huhur'akia la se sigietou

 3. Hula isa hula
  Ka tapen 'ou a'ahae
  'Amis hakaghulu noh a'haeof ma se 'ae
  Te' ma ro'aitu 'amis nafua se 'ae
  Katu le'et ko hantei ne ia la ma 'ae