Isa Lei Rotuma

Tune: Wise Man say only full rush in

 1. Isa lei Rotuma
  Atumotu a'asunuhuga
  Vao niu muri ma pani ne hula
  Fanfan fifisi ma 'aipoa kalu

 2. Ruru'ien valu
  Sa'au te' fifi fisi kalu
  Ma ta 'ae 'ea itarua la kakou
  Sina ma 'ae kapu ma a'ru huag pau

 3. Gou he'a ma hanisi
  'Ontou te'is te po la mon'aki
  La gou man'akiaf, Isa ko le hani
  Se 'au mu ri, niu muri lagilagi

 4. Chorus
  Isa gou he'a
  Ma ke te aire
  Ko Sina 'au te ne 'ae 'ea
  Siliva ma Koula
  Aier ka hanisi ti' se 'ae ko kaluga
  Kepoi ko hanisi kat pora e 'au huga
  Ma pumua se 'ae la mut se gou se rua