Kesmasi

 1. Kesmasi teran ne 'ofa'ofa
  Teran ti'ut se rante' 'atakoa
  Ka iris ne toa'noa furia la teran ne 'ona
  Ma ia mos ke 'e ri 'o'oroga.

 2. Rou sio 'ona kaunohoga
  Tela'a ma puaka ma moa
  Fekei ma poat kau ma fakamamosa
  Ka ia 'omoe ke 'e faraoa.