Kia'a Ne Asa - Takmatarua Ne Rotuma

 1. Kia'a ne asa ta rau fakie
  Osi la futia 'Union Jack' e
  Rotuma na se Pertanie
  'E av 'on sauhan ta Vikatorie

 2. Lio ne ki to haisirigen
  Fakarua 'u ata ne Nafarue
  Gagaja Kavan ta tae 'e hune'ele
  Ka 'ona sala sokoa 'e tu'urue

 3. Ta valval ta la se maoen 'e ta av
  Faki'oaga ne Rotuma
  Faeag hanisi sauhani gagaj
  La mata'ua Rotuma 'e te'u ne av

 4. Tagfanua 'u 'e laloga favige
  Ko 'ai afaga ta se 'osa hanue
  Oi-lei gagaja 'osa huga sirie
  Matin ta puiak 'e is pou te rer

 5. Tarimea 'e ufa gagaja hele
  Rihap fu soko 'e hun tie
  Faeag ne puku gagaja hatamea
  Rotuma mouen se Pertanie