Li'mara'e

 1. Re se moset ka gou 'e li'mara'e
  Hanua helav ka pumuet
  Famor ma'oi gou kelea ma 'ae
  'E laloag ne su'ure

 2. Hanue te' taf ne as ta perpere
  Ma'oi ne te 'is kotae la kel
  Pear ta fis kikia se mone mi'e
  Ka fanfan ta silive

 3. Ma ta gou 'utuof la 'el se
  Ma kel se manea' ne rere
  Manea' ta sor 'e he'ak te samuge
  Ma hai'ofiag re le' rue

 4. Mak te fa ke se lio ne 'uge
  La'oag 'esea ma te pegpeg
  Lio 'on fup-han ta moliag ma 'e rere
  'E riri hua ta Nafarue

 5. Gou faf ma po vahia 'otou av he
  La faeag ma saio' te
  Sai'oa te ne 'otou huga a'hae se
  Ka ia kaha ma 'io tuen

 6. Nono ma ia furim ma faeag'en
  Ka 'ea kepoi ka 'au pa 'inea ta te
  Ma la faeag ma sai'oag se Sinet
  La ne gou tae fakmuri se

 7. Ko 'otou puk ma mol het gou rou se'
  Afag hanis 'on kaluge
  Aier'akiag ne 'atar haihanisige
  Ka aramou ma gou la hoa' la ofien

 8. Hoas ne 'ai ma'oi ne hanue te'
  Tokana 'e pua 'e te'
  Sarafu ma Moirani , Manuki
  Ka vas 'e Taigara mimi'e

 9. Chorus
  'Inea ne gou la a'hae tapene
  Gou kel ka te ma'oi 'e tae kat puara 'e te'
  Gou sek mak keleaf se hune'ele
  Ka as ta leusio la 'el'el