Mijarani Ne Sapato

 1. Mijarani ne sapato
  Ka 'au ri ta hoihoi
  Manmane'a ma ia
  Mane'a fakamuri ma tore ne sau.

 2. Mijarani ne monre
  Ka ut te' la garue ag'esea
  Pelu ta pegu ma he'he'oa
  Garue tauna'i se ut 'else'.

 3. 'Oho ta toome
  Jioje joni ma sousou
  Isalei 'ae ko Jioje
  'Ae ho'imea pefa' raurau.

 4. Fara'aki se gagaja taku
  La ho'a se 'ona hanue
  Ka noanoa ne foho
  La po la hot hoi'akia.

 5. Hot'aki se rer ne motoka
  Ma ho'a se 'ona hanue
  Sirien 'e 'ona su'ure
  Rotu fakamuri se rer ne tamure.

 6. 'Ona faega fakamuri
  Rante ia la rou
  Le'e hani hanisi
  Ma vaea 'ae 'e gou.