Osia la La'as ko Haua

 1. Osia la la'as ko haua
  La kel e Tahiti tae e mua
  La futia barge he rua la roua
  Ma kota ho' se Suva
  Se kokon'akia roa ne ava
  Ka is ho'imea

 2. Chorus
  Oh lag maha
  Foramea e ofes ta e Suva
  Hak se Rartonga la hahal  loloa
  Ma kota la' se Auckland
  Faiaki ofien 'e avat  'ipa leum ma hainoaga

 3. Mah ne lag ta hele'umea
  Lu ta uf ma barge heta sousou'ia
  Sagsag la mij pau ko haua
  La sok hoi'akia lu ta
  Hohoi ta pik sio ka lamlama
  Ahae'akia Rotuma