Oaf'ofoag 'On Fa

 1. 'Oaf'ofoag 'on fa ko o'hon gagaja
  Pae sio la or ma 'iom 'er kava
  Talo ma ka talo ma ka ir 'ea'ea paja
  Tuk sio koas ta ko haua la pat'ia
  Par ma sakotoa se tanoa.

 2. Par sio koas ta ko haua la koa'ia
  Fa' sasapoam ko haua se 'amisa
  'Iom ma kuj fei ruk ka veu'ak mafa
  Hao sio ma tokana 'e po la fala
  Mafa la kamkam 'e te' ne ava.

 3. Ho'iof se hanue ta ka moa toena
  Tak sio se takag ta ma karkarara
  Hanis'ia 'e o'hon ta usuen se puaf ta
  O'fa ta mamaf se ka as ta lamlam'ia
  Foro tagtag'ia ka piok raksa'ia.

 4. Faria la'riri ta ka ta'oa o'hon ta
  Ga haitariag hun se pa 'ate 'ia
  Kepoi ko o'fa ka asoa o'hon ta
  'Io kia la'riri' ta ne funua tela'a
  Kaunohoag ta la 'oaf 'e te ne ava.


Rotuman Music
Albums and Songs
Lyrics Index