Pogi Ne A'ita

 1. Pogi ne a'ita
  'Itar la' la kel malu

 2. Gou togia vahia
  'Au 'aiskrimi ma pinatu

 3. 'Ae 'inea ko hantei
  'Otou o'o'i purea gou

 4. Na 'otou vahia
  Se veko ma hao papula

 5. Te' ne mijarani
  Gou osia fun 'a'ana

 6. Gou la leuafua
  La noh ma 'ae 'e Rotuma

 7. Pani 'e pulolo
  Mafa lelei ka marumaru