Pogi ne Ran Folu

 1. Pogi ne ran Folu
  Faega ma Sina
  La a'amoumou
  Ka no'omea gasavat ne ia la rou
  Kaumane'aga 'el 'ia  la vae
  Hanisi te 'e huga
  Gou noa ma a'ahae

 2. Chorus
  Hainoaga forau
  Tae la tukua la
  Gagaja hanisi ma mata'u
  Gou kele vahia se 'ou foro ma 'ou mafa helava
  Ka noanoa'ia la haifaegaga

 3. Haipuer'akiga haipoaga se Tiu Marau
  Ia hainoaga ma Tore ne Sau
  Pu se Oinafa
  Tanu te'isi se 'on a'helava
  Ka gou fu kalu'akia 'e kaumane'aga

 4. Feufeu'aki se Uan ne Faga
  Fisi ma'ama'a
  Ka kainaga ma tore ne Sau
  Ka hainoag