Pusio Se Oinafa

 1. Pogi ne ran-folu
  Faeag ma Sina 'ae a'moumou
  Ka no'omea gasavat ne ia la rou
  Haihaisirigen a'ahae 'on 'ou se gou
  Ka la'o mane'a 'e ut sousou

 2. Hanisi te huga
  Ma sapoasio la mou
  La rere afagan hanis 'on 'ou
  Ava 'el'ia se 'isa la rou
  Ka famor raeia la mata'ua

 3. Pusio se Oinafa
  Tanu te'isi se 'ona helava
  Ka fa'sio se Rotuma
  Ko mafa-ne-hula

 4. Chorus
  Hainoaga ma forau tae la tukua
  Gagaja la hanis ma la mata'ua
  Gou kele vahia se 'au foro
  Ma 'ou mafa helava
  Ka noanoa'ia la haifaegaga