Rotuma

 1. Chorus
  R-O-T-U-M-A Rotuma (x2)
  Ne fu 'e Pasefika

 2. Noa'tau fu 'e palag-asta
  Pania kia'a se 'Afgaha
  Uei-a'helava palag-ne-asa

 3. Juju, Pepjei ma Motusa
  Oinafa ma Malhaha
  Itu'muta, 'e soloag-ne asta

 4. As ta la sol kikia se Losa
  Pania kia'a se Solroroa
  Ka a' helava soloag-ne-asa