Suamea 'E Tonga

 1. Suamea 'e Tonga sauhani ta leumea
  Pusio se Vakoi ka 'ea kava ta poamea
  Ma 'isa la aoa ne kao hu ta fup e te

 2. Haoa ka hu ma 'e ta takia se Mo'o
  Jau hafu se kekesu ka hoto mea 'e solo ma'oi
  Leuof se Niufolu kao hu ta fu fak sau

 3. Pu'aki se ufaga manu' ma tarimea 'e Kairupe
  Kao hu fata ma la 'os te fak gagaja
  Se te'u ne garue tauna'i ne Rotuma