Te Fo'ou Surumea Se Rotuma

Tune: red river valley

 1. Te fo'ou surumea se Rotuma
  'E pa 'eset 'e le' fa Saghul ma Rua
  La leuof se A'ta 'e Tavua
  Kelea'ehanisi mon fup fa te 'aiporpor

 2. Kelepi, Fereti, Taito Kepa
  Faksarfonoag, Marseu, Iven Saga'itu
  Iane Masemino, Jiotama ma 'Aporsio
  Kelea'ehanisi mon fup fa te 'aiporpor

 3. Haipoag se ma ia, 'e Vatukoula
  Kamataga ne 'otar faega re kaluga
  'Otou huga 'oaf ka ararua
  Po 'e ia fa mafua

 4. Fu'uou ko hante, ma se fea 'ou huga
  Te haeag 'e roa la vaea kaluga
  'Ou pukut ne 'ae naam foramea te rua
  Fatumanava tae la susunua