Toa' Ne 'Os Gagaja 'E Kainaga Isireli

 1. Toa' ne 'os gagaja 'e kainaga Isireli
  Leva roroa faki'oaga ne 'on ne'ne'i
  Samisoni fa haharag alalum 'aki
  'Oris firi kat pora la rava'aki

 2. Chorus
  Haharagi furia se Sina Felestia
  'Ofia leva ne'ne ' ta hoto 'e ia
  Kelea'ehanis 'on mafa ir mane'akia
  Huaha' fakmuri se ma 'Aitu taria

 3. Fup haharagi keleag lelei ka sagasaga
  Ne'ne' ne foro ne 'amus la ma si'hapa
  La 'es'ao'akia se garue ha' 'on Jihova
  Ma 'isa la noh lelei ma la furmaria