Utut Ne Ia Noho

 1. Utut ne ia noho
  Kalua 'e lili ma roso
  Pania 'e tafa ne pulolo
  Poa ne hosa ta 'ena fakanono

 2. Foromea ne ia leumea
  Fi'ama la mane'a 'ena
  Ka fita'ma la se maoena
  'Otou hanisi ma 'otara faega
  'Ona puku gou mata'u
  La se mao 'e ta ava
  'Ona faega gou hae ma laku
  A'amou se jio ne fatumanava

 3. Isa Kaumane'aga
  Ue 'Aloha ma hainoaga
  Kepoi ka a'ahae ne foro sara
  Fe'eni la haipoaga se pure'aga