'Is A'fai Se Ta Rogrog

 1. 'Is a'fai se ta rogrog
  Ne lag ha'i ta leuof
  Funafuti ma ta ia rousio
  Ka 'eamea sua ia se lop
  Fora se Rotuma, fora se Rotuma
  Ne ta leuof

 2. Pogi ta gou rou-ia ma retio
  Mose tokan 'e ti' ne kokon
  A'afai ka po nonoj
  Po ma 'inea ta rogrog
  Ko Rotuma, ko Rotuma, 'atmot 'ontou

 3. Mamar'ia lag ta 'on toto
  Tape'i se val ta 'on hothot
  Haipaloaga 'e gasao sol
  'Ifi, 'ulu, niu taksio se lop
  'Is fea pau, 'is fea pau sio 'e hothot

 4. Lagi ta ha'i rua ta 'is mo'
  'is a'fai se ri ta 'on jiojio
  O'fa ta 'eam 'ae la sagsag pau
  Leuag la jonia se tae la mo'
  Hot sema, hot sema ka ri ta leusio