'Opomea Rotuma

'Opomea Rotuma
siriena 'e utut te mua
Ka Sarafui fu a'sararua
Pusio 'os Gagaj Bishop Petero
Taria 'e 'ofa Gagaj Rotuma
Hotien se motoka
La'o se Sumi hanua ha'a
La re'ia garue Kofomasio
Gagaj Titofag tape'ma Gagag Suakmas
Se kakai-rotu 'aus noa'ia
'E tartar ne mah ne 'os kato'aga
Tela'a ne 'aus os, 'amis 'a ka rava
Gagaja la hanis ma la na 'am togi
Pumahanat ne ji kal mao vavar ra