Banner
Est. 1958
Official School Website           Controlling Authority: Rotuma Island Council
   
Home Page
   
Contact Us
 
News and Events
 
Faculty & Staff
 
Students
 
Awards
 
Archives

 


Student Profile: Joshua Vincent

Joshua Vincent


Form: 301
Date of Birth: 19 October 1996
District: Malha‘a
Guardian: Tarterani and Vamarasi
Hobbies / Interest: Reading (reference books, educational article)
Playing volleyball and rugby
Communicating with others from around the world on ham radio
Ambition: Lawyer

Joshua presenting the fakpeje for the koua during Wilson Inia Day

Fakpej Het Se “Wilson Inia Day”

Kava hu ta fu’usio
La a’u’ua ‘e uluga Hạfpofo
Lạgi Maurea hulihüh’ạkia ‘ona kaf
‘Umie ‘e Sope ne Sava
Ma futifuti’e ạu se Mamasa
Ka tạrimea ‘e Sasagavạlu
Moa het ne kiakia ‘oho
La vilisio ta usa feifei
Kate ‘inea Hạfiriga no’osio
‘E isu te Farema
Tafuạ ‘ihumea Tu’a ma te’u ne sạsigi
Se ‘ona Meliko
La tạria Fa ne Saho’a
Wilson Fagmaniua Inia
To’a ‘e poto
Ka huga hanisi rotoi
La kamata mumua rako
Se ‘osa hanua
La Rotuma la ‘utu se mua
Ma la ‘imo e ‘e kava koa
Ma su’i ‘e Vaipou
Pạrumea ‘e Tӓvӓke Toto
Mӓrӓ’e’e paptoa hạfuhạfu
Ra ta hi’a ma fa’a
Ka Pumahan ta Ji
Ma hạfu ta ‘uha sema
‘E tekӓe
La ho’i la fu ‘e rerene tiạhata
Ka ‘ut’ạkia ‘atua ne Fikiora
La rako la sӓe sio
‘E Taftafia ne Noa’tạu
Ta siạv Limag hul ma vạlu

Turo Kalog!